Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Informacja o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych przeznaczona dla Klientów Luxpiano Grzegorz Rychlik

W niniejszym dokumencie przedstawiamy informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osób fizycznych będących klientami Luxpiano Grzegorz Rychlik (dalej zwanych: „Klientami”).

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Luxpiano Grzegorz Rychlik, ul. 27 stycznia 85a, 64-980 Trzcianka,
  NIP: 763-192-60-87
  Telefon: tel. 530 010 028, E-Mail: grzegorz.rychlik@luxpiano.pl. (dalej zwana: „Administratorem”)
 2. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
  • Dane identyfikujące (Imiona, nazwiska),
  • Dane kontaktowe (nr tel., e-maile, nr faksu),
  • Dane zawarte w opiniach wyrażonych przez klientów droga elektroniczną
 3.  Dane osobowe Klientów Administrator przetwarza zgodnie z postanowieniami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), a także innych właściwych przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1b), f) oraz art. 9 ust. 2 b) RODO, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych lub na wykorzystanie opinii klienta – również na podstawie art 6 ust. 1a) RODO.
 5. Przetwarzanie danych odbywa się w celu:
  • obsługi klientów Administratora – wykonanie umów sprzedaży, o dzieło lub świadczenie usług w zakresie działalności zakładu,
  • w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta – w celu marketingu własnego towarów i usług, oraz utrwalania i rozpowszechniania opinii wyrażanych przez Klientów
  • w celu wykonywania obowiązków prawnych (w tym podatkowych) administratora,
 6. Możliwe jest przekazanie danych następującym odbiorcom – podmiotom prowadzącym księgowość Administratora, pod warunkiem przestrzegania przez te podmioty postanowień RODO. Możliwe jest udostępnienie danych podmiotom prowadzącym obsługę informatyczną Administratora, pod warunkiem przestrzegania przez te podmioty postanowień RODO. Możliwe jest przekazanie danych zawartych w opiniach wyrażanych przez Klientów podmiotom prowadzącym serwisy internetowe gromadzące opinie o produktach i usługach. Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 7. Dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 10 lat od końca roku, w którym dane osobowe zostały zgromadzone (nie dotyczy sytuacji, w której przepisy przewidują prawny obowiązek dłuższego przechowywania danych).
 8. Klienci mają prawo żądać informacji dotyczących swoich danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora oraz dostępu do nich. Dodatkowo Klienci mogą zażądać sprostowania lub uzupełnienia dotyczących ich danych osobowych. Osobom tym może również przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia oraz prawo do żądania dostarczenia danych ich dotyczących w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. `Klienci którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych do celów marketingowych lub na wykorzystanie opinii mają prawo do jej cofnięcia.
 9. Klienci mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uważają, że przetwarzanie dotyczących ich danych osobowych następuje z naruszeniem Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.

§ 1 DEFINICJE

 • Serwis – serwis internetowy działający pod adresem luxpiano.pl
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Administrator – Luxpiano Grzegorz Rychlik, świadczący usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczna za pośrednictwem Serwisu.
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu – Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.
 • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników
 • Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

 • Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google
 • Youtube
 • Facebook

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I UZYSKIWANIA DOSTĘPU NA URZĄDZENIACH UŻYTKOWNIKA PRZEZ SERWIS I SERWISY ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies
 • Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików „cookies” można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).
 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 WYMAGANIA SERWISU

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.